REGULAMIN

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin BEST Hacks określa zasady i warunki, na jakich odbywa się wydarzenie BEST Hacks.

2. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Studentów BEST Wrocław,
z siedzibą pod adresem: Legnicka 65, 54-206 Wrocław

3. Hackathon odbędzie się w formie online na platformie komunikacyjnej Discord oraz na transmisji online na platformie YouTube lub/i Twitch.

4. Uczestnik przystępując do Hackathonu powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności. Zapis na wydarzenie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu i Polityki Prywatności. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Wydarzeniu.

§2
ZASADY I WARUNKI UDZIAŁU

1. Udział w Hackathonie jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnikiem wydarzenia może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca aktualny status studenta Politechniki Wrocławskiej (zwana dalej “Uczestnikiem”).

2. W Hackathonie mogą brać udział drużyny składające się z 3 – 4 Uczestników (zwana dalej „Drużyną”).

3. Warunkiem udziału w Hackathonie jest uzupełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego on-line przez kapitana Drużyny oraz uzupełnienie i przesłanie formularza przez każdego członka Drużyny. Formularz dla członków Drużyny otrzyma kapitan w wiadomości zwrotnej po zgłoszeniu Drużyny.

4. Rejestracja na Hackathon rozpocznie się 15.09.2020

5. W zależności od liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby miejsc w przypadku, gdyby liczba zgłoszonych Uczestników przekroczyła 80 uczestników. Decydującym czynnikiem będzie termin zgłoszenia drużyny.

6. Hackathon zostanie w całości przeprowadzony się w przestrzeni wirtualnej. Każdy Uczestnik BEST Hacks dostanie dostęp do bezpłatnej platformy Discord, na której odbywać się będą spotkania, warsztaty, konsultacje z mentorami oraz praca nad projektami. Każda z grup otrzyma dostęp do osobnego pokoju oraz przestrzeni wspólnej.

7. Uczestnik jest zobowiązany do pobrania i korzystania z platformy Discord na czas trwania wydarzenia.

8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za własność osobistą (w tym sprzęt komputerowy) i są zobligowani do jej pilnowania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i uszkodzenia.

9. Nazwa Drużyny nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, sloganów faszystowskich, nazistowskich, komunistycznych i tym podobnych, zabronionych przez polskie prawo.

10. Uczestnicy zobowiązani są do połączenia się na platformie komunikacyjnej oraz transmisji z wydarzenia w podanym terminie.

11. Uczestnicy mają pełną dowolność wyboru technologii, w których będą tworzyli projekty konkursowe.

12. Projekt musi w całości powstać w czasie trwania Hackathonu.

13. Uczestnik może być członkiem tylko jednej drużyny.

14. Zmiana drużyny podczas wydarzenia jest możliwa wyłącznie za zgodą Organizatorów.

§3
PRZEBIEG WYDARZENIA

1. Hackathon będzie przebiegać według harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej co najmniej 7 dni przed datą rozpoczęcia Hackathonu.

2. Udział w niektórych częściach Hackathonu (to jest: rozpoczęcie, prelekcja wprowadzająca do tematu, prezentacja projektu, oraz zamknięcie) jest obowiązkowy. Udział w innych jego częściach jest dobrowolny.

3. Organizator nie zapewnia sprzętu na wydarzenie. Uczestnik jest zobowiązany do korzystania z własnego sprzętu.

4. Przed prezentacją końcowego rozwiązania Uczestnicy deponują je w dowolnym otwartym repozytorium cyfrowym, oznaczając je w sposób podany przez Organizatorów w trakcie wydarzenia.

5. BEST Hacks nie promuje i nie zezwala na tworzenie rozwiązań, które w jakikolwiek sposób naruszają standardy bezpieczeństwa lub wykorzystują słabości oprogramowania. Wszystkie budowane rozwiązania muszą pozostawać w zgodzie z regulacjami prawnymi oraz powszechnie akceptowanymi standardami etycznymi.

6. Każdy uczestnik BEST Hacks otrzyma szeroki zakres wsparcia, na który składa się:
    6.1. Mentoring technologiczny wiodących ekspertów.
    6.2. Mentoring tematyczny doświadczonych osób.
    6.3. Wsparcie w zakresie wykorzystania platformy Discord.
    6.4. Możliwość wzięcia udziału w warsztatach, webinariach oraz innych aktywności przed, w trakcie oraz po wydarzeniu.

§4
MENTORZY I JURY

1. Mentorami są osoby specjalizujące się w danym temacie. Zadaniem Mentorów w czasie Hackathonu jest wsparcie Uczestników, udzielanie porad, naprowadzanie na właściwe rozwiązania oraz udzielanie odpowiedzi na ich pytania.

2. Każdy zespół otrzyma możliwość skorzystania ze wsparcia mentorów - ekspertów z dziedziny technologii oraz ekologii, których wiedza i doświadczenie pozwolą zbudować mu rozwiązanie maksymalizujące wykorzystanie dostępnych zasobów.

3. W trakcie Hackathonu wyznaczono godziny, w których grupy odbędą konsultacje mentorskie. Każda z grup może również skorzystać z pomocy mentora poza wyznaczonymi godzinami.

4. Konsultacje z mentorami odbywać się będą za pośrednictwem platformy Discord.

5. W skład Jury wejdą przedstawiciele organizatorów oraz partnerów wydarzenia.

§5
WYBÓR ZWYCIĘZCÓW

1. W pierwszym etapie wyróżniono następujące kryteria oceniania:
    -  zgodność z tematem głównym Hackathonu
Jeżeli na tym etapie Jury stwierdzi brak zgodności z tematem konkursu, dana drużyna automatycznie nie przedostaje się do następnego etapu.

2. W finałowym etapie wyróżniono następujące kryteria oceniania:
    -  Stopień realizacji
    -  Kreatywność/Innowacyjność
    -  Realna implementacja
    -  Przydatność
    -  Prezentacja

3. Projekty będą oceniane na podstawie 3-minutowej prezentacji.

4. Każdy członek Jury ocenia prace konkursowe indywidualnie w ramach każdego z wyróżnionych dla danej kategorii kryteriów według skali punktowej. Ocena końcowa jest sumą punktów przyznanych przez każdego członka Jury.

5. Werdykt Jury jest końcowy i niepodważalny. Uczestnikom nie przysługuje prawo do odwołania od werdyktu Jury.

6. Jeżeli Jury stwierdzi prawdopodobieństwo plagiatu bądź brak w pełni samodzielnej pracy, dana drużyna jest zdyskwalifikowana z konkursu.

7. Decyzje Jury zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia liczby głosów, wiążąca jest decyzja przewodniczącego Jury, wybieranego przez członków Jury ze swojego grona przed rozpoczęciem Konkursu.

§6
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Właścicielami wszelkich praw własności intelektualnej do projektów stworzonych podczas Hackathonu są ich autorzy.

2. Uczestnik zaświadcza, że jest autorem lub współautorem wszelkich prac wykonanych podczas wydarzenia oraz, że te prace nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. Uczestnik oświadcza, iż ponosi odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, które powstałyby w związku z naruszeniem praw autorskich. Prace naruszające prawa autorskie zostaną zdyskwalifikowane.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania rozwiązań Drużyn na Stronie Internetowej, a także na Fanpage’u BEST Wrocław i Fanpage’u BEST Hacks. Ponadto, trzy najlepsze rozwiązania będą przesłane do Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w celu wdrożenia pomysłów zaproponowanych przez Uczestników.

§7
TEMATYKA

1. Od drużyny wymaga się stworzenia rozwiązania programistycznego zgodnego z tematami zaprezentowanymi podczas Hackathonu.

2. Po zapoznaniu się z tematem zadania Uczestnicy mają 18 godzin na rozwiązanie zadania. Drużyna ma możliwość ukończenia zadania wcześniej niż wyznaczony czas.

§8
PRZETWARZANIE DANYCH

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Stowarzyszenie Studentów BEST Wrocław, z siedzibą pod adresem: Legnicka 65, 54-206 Wrocław

2. Dane będą przetwarzane w celu rejestracji oraz poprawnego przeprowadzenia Hackathonu.

3. Zdjęcia z wydarzenia, na których występuje Uczestnik mogą być wykorzystywane na Fanpage’u BEST Wrocław, Fanpage’u BEST Hacks, na Stronie Internetowej, w materiałach promocyjnych BEST Wrocław oraz przez partnerów wydarzenia w celach promocyjnych.

4. Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

5. Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do zażądania ich usunięcia. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie wraz z ogłoszeniem rekrutacji na wydarzenie.

2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z odwołania lub zmiany daty wydarzenia, a wszelkie roszczenia z tego tytułu są wyłączone.

4. Poprzez zgłoszenie udziału w wydarzeniu Uczestnik akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu (oraz ewentualnych regulaminowych poprawek).

5. Wszelkie naruszenia niniejszego regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych lub naruszenie przepisów obowiązującego prawa upoważnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z udziału w Hackathonie.

6. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz osoby stanowiące zagrożenie dla porządku publicznego mają zakaz uczestniczenia w konkursie.

7. Regulamin znajduje się na Stronie Internetowej oraz Fanpage’u BEST Hacks.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z odwołania lub zmiany daty odbycia się Hackathonu, a wszelkie roszczenia z tego tytułu są wyłączone.